Shortcut to menu Shortcut to container Shortcut to footer
KR
0 0
0 0
VN
0 0
0 0
진출기업 디렉토리 보기

KOCHAM 코참 채널

Array ( [0] => Array ( [0] => 923 [SEQ] => 923 [1] => 1 [NFLAG] => 1 [2] => 2024-12-31 [HDATE] => 2024-12-31 [3] => /data/photo/2024/03/25/4rIEoGll_156x156.jpg [THUMB] => /data/photo/2024/03/25/4rIEoGll_156x156.jpg [4] => [공지] 회원사 대상 대한항공 기내면세 할인 안내 [TITLE] => [공지] 회원사 대상 대한항공 기내면세 할인 안내 [5] => <p>안녕하십니까, 코참 사무국입니다.</p> <div class="post_txt"> <p class="desc_post"><br />대한항공 기내면세팀에서 코참 회원사들을 대상으로 기내 면세품과 관련하여 연말까지 아래와 같은 혜택을 제공하오니, 대한항공을 이용하시는 회원 여러분께서는 이번 기회를 잘 이용하시기 바랍니다.<br /><br />- 할인 대상: 대한항공을 이용하는 코참 회원사<br />- 할인 내용: 기내에서 면세품 구매시 할인(이미지 참조)<br />- 주문 방법: 기내 현장 결제 또는 카카오톡 사전 주문<br />- 할인 방법: 첨부 이미지의 QR코드 입력 후 현장에서 제시<br />- 할인 기간: 2024년 3월 18일부터 12월 31일까지<br /><br /><문의처><br />- 전화: +82-2-2656-5717<br />- 이메일: dongkcho@koreanaircnd.com<br /><br />감사합니다.</p> </div> <div class="post_card"> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/RpZJE/btsFQx4Lbnl/sj52DC5bRHS0Jilhoh7kY0/img_l.jpg" alt="" /></div> </div> </div> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/blYxSy/btsFQVjYYpE/eZFBKJ23lykDpdZ0kwuKiK/img_l.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://pf.kakao.com/_iJtEs/104510463">https://pf.kakao.com/_iJtEs/104510463</a></div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> [CONTENT] => <p>안녕하십니까, 코참 사무국입니다.</p> <div class="post_txt"> <p class="desc_post"><br />대한항공 기내면세팀에서 코참 회원사들을 대상으로 기내 면세품과 관련하여 연말까지 아래와 같은 혜택을 제공하오니, 대한항공을 이용하시는 회원 여러분께서는 이번 기회를 잘 이용하시기 바랍니다.<br /><br />- 할인 대상: 대한항공을 이용하는 코참 회원사<br />- 할인 내용: 기내에서 면세품 구매시 할인(이미지 참조)<br />- 주문 방법: 기내 현장 결제 또는 카카오톡 사전 주문<br />- 할인 방법: 첨부 이미지의 QR코드 입력 후 현장에서 제시<br />- 할인 기간: 2024년 3월 18일부터 12월 31일까지<br /><br /><문의처><br />- 전화: +82-2-2656-5717<br />- 이메일: dongkcho@koreanaircnd.com<br /><br />감사합니다.</p> </div> <div class="post_card"> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/RpZJE/btsFQx4Lbnl/sj52DC5bRHS0Jilhoh7kY0/img_l.jpg" alt="" /></div> </div> </div> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/blYxSy/btsFQVjYYpE/eZFBKJ23lykDpdZ0kwuKiK/img_l.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://pf.kakao.com/_iJtEs/104510463">https://pf.kakao.com/_iJtEs/104510463</a></div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 332 [HITS] => 332 [8] => 1711358028 [WDATE] => 1711358028 [9] => 1711358028 [MDATE] => 1711358028 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2024-12-31 [ndate] => 2024-12-31 ) [1] => Array ( [0] => 1075 [SEQ] => 1075 [1] => 1 [NFLAG] => 1 [2] => 2024-08-31 [HDATE] => 2024-08-31 [3] => /data/photo/2024/07/01/4smcLm3E_156x156.jpg [THUMB] => /data/photo/2024/07/01/4smcLm3E_156x156.jpg [4] => [공지] 진출 기업 설문조사 (7/1~8/31) [TITLE] => [공지] 진출 기업 설문조사 (7/1~8/31) [5] => <p>안녕하십니까, 코참 사무국입니다.</p> <div class="post_txt"> <p class="desc_post"><br />산업연구원(KIET)과 주베트남한국상공인연합회는 베트남 진출 우리 기업들의 소중한 의견을 경청하기 위하여 <베트남 진출 기업 경영환경 실태 조사>를 공동으로 실시합니다.<br /><br /><strong>본 설문조사에 응해주시는 모든 분들께 K-마켓 상품권을 보내드립니다.</strong><br /><br />* 설문 기간: 2024. 7. 1. ~ 2024. 8. 31.<br /><br />* 설문 대상: 베트남 진출 모든 한국 기업인<br /><br />* 참여 방법: 이미지의 QR코드 또는 아래 링크로 참여<br /><a class="link_url" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJnri8XL5N-Iic7i3d5V7DflVRLK616g3zJThiv_Uckrwjg/viewform?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJnri8XL5N-Iic7i3d5V7DflVRLK616g3zJThiv_Uckrwjg/viewform?usp=sharing</a><br /><br />* 상품권 발송일: 2024. 11. 08. 발송 예정<br /><br />* 문의: 박병열 부연구위원 (+82-44-287-3089)<br />- 이메일: bypark@kiet.re.kr<br /><br />많은 관심과 참여를 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.</p> </div> <div class="post_card"> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/TsBPv/btsIj79Nboo/W9VKSWAUUn4B5QVNowWfx0/img_l.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://pf.kakao.com/_iJtEs/105837124">https://pf.kakao.com/_iJtEs/105837124</a></div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> [CONTENT] => <p>안녕하십니까, 코참 사무국입니다.</p> <div class="post_txt"> <p class="desc_post"><br />산업연구원(KIET)과 주베트남한국상공인연합회는 베트남 진출 우리 기업들의 소중한 의견을 경청하기 위하여 <베트남 진출 기업 경영환경 실태 조사>를 공동으로 실시합니다.<br /><br /><strong>본 설문조사에 응해주시는 모든 분들께 K-마켓 상품권을 보내드립니다.</strong><br /><br />* 설문 기간: 2024. 7. 1. ~ 2024. 8. 31.<br /><br />* 설문 대상: 베트남 진출 모든 한국 기업인<br /><br />* 참여 방법: 이미지의 QR코드 또는 아래 링크로 참여<br /><a class="link_url" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJnri8XL5N-Iic7i3d5V7DflVRLK616g3zJThiv_Uckrwjg/viewform?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJnri8XL5N-Iic7i3d5V7DflVRLK616g3zJThiv_Uckrwjg/viewform?usp=sharing</a><br /><br />* 상품권 발송일: 2024. 11. 08. 발송 예정<br /><br />* 문의: 박병열 부연구위원 (+82-44-287-3089)<br />- 이메일: bypark@kiet.re.kr<br /><br />많은 관심과 참여를 부탁드립니다.<br /><br />감사합니다.</p> </div> <div class="post_card"> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/TsBPv/btsIj79Nboo/W9VKSWAUUn4B5QVNowWfx0/img_l.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://pf.kakao.com/_iJtEs/105837124">https://pf.kakao.com/_iJtEs/105837124</a></div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 77 [HITS] => 77 [8] => 1719821230 [WDATE] => 1719821230 [9] => 1719887062 [MDATE] => 1719887062 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2024-08-31 [ndate] => 2024-08-31 ) [2] => Array ( [0] => 1090 [SEQ] => 1090 [1] => 1 [NFLAG] => 1 [2] => 2024-07-18 [HDATE] => 2024-07-18 [3] => /data/photo/2024/07/18/UIs6EVC_156x156.jpg [THUMB] => /data/photo/2024/07/18/UIs6EVC_156x156.jpg [4] => [긴급 속보] 베트남 서열 1위 Nguyen Phu Trong 당서기장 휴임 [TITLE] => [긴급 속보] 베트남 서열 1위 Nguyen Phu Trong 당서기장 휴임 [5] => <p>당 중앙인민위원회 정치국이 Nguyen Phu Trong 당서기장의 건강 상태에 대해 발표했다.</p> <div class="post_txt"> <p class="desc_post"><br />지난 18일 정치국의 발표에 따르면 &lsquo;중앙 공무원 건강 보호 협의회(Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n bảo vệ sức khoẻ c&aacute;n bộ Trung ương)&rsquo;는 최근까지 Nguyen Phu Trong 당서기장의 건강 관리와 업무량 등을 관리해 왔다. 정치국과 비서국, 주요 지도자들과 사무국 상임위원회는 교수, 의사, 의료진, 업계 전문가들로 구성된 팀을 동원해 최고의 치료 및 집중적인 건강 관리를 지시한 바 있다.<br /><br />발표문에는 지금까지 Nguyen Phu Trong 당서기장이 적극적인 치료에 집중할 수 있는 시간을 우선시해야 한다고 명시되어 있다. 정치국은 To Lam 국가주석을 당서기장 업무 대행자로 즉시 임명했으며, 이에 따라 Lam 주석은 규정된 책임과 권한에 따라 당 중앙위원회와 정치국, 비서국의 업무(업무 규정 XIII)를 대행하게 될 예정이다.<br /><br />한편, 2016년 4월에 공안부 장관에 부임한 To Lam 주석(67세)은 Hung Yen성 북부 Van Giang 지역 출신으로, 지난 5월 18일 중앙당위원회의 추천을 받은 후 5월 22일 국회의 표결을 거쳐 베트남의 국가 주석에 취임했다.<br /><br />/편집국 (사진=VTV)<br /><br />* 관련 기사<br /><a class="link_url" href="https://www.bbc.com/vietnamese/live/cqqlk9wx132t" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.bbc.com/vietnamese/live/cqqlk9wx132t</a><br /><br /><a class="link_url" href="https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-thong-bao-ve-tinh-hinh-suc-khoe-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240718131121797.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-thong-bao-ve-tinh-hinh-suc-khoe-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240718131121797.htm</a><br /><br /><a class="link_url" href="https://tuoitre.vn/video/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-164461.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://tuoitre.vn/video/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-164461.htm</a><br /><br /><a class="link_url" href="https://baochinhphu.vn/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-102240718135301977.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://baochinhphu.vn/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-102240718135301977.htm</a></p> </div> <div class="post_card"> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/8Mw3z/btsIEdbCSCv/WMNQPykFeOkdvJsDsn4xBk/img_l.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://pf.kakao.com/_iJtEs/106054434">https://pf.kakao.com/_iJtEs/106054434</a></div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> [CONTENT] => <p>당 중앙인민위원회 정치국이 Nguyen Phu Trong 당서기장의 건강 상태에 대해 발표했다.</p> <div class="post_txt"> <p class="desc_post"><br />지난 18일 정치국의 발표에 따르면 &lsquo;중앙 공무원 건강 보호 협의회(Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n bảo vệ sức khoẻ c&aacute;n bộ Trung ương)&rsquo;는 최근까지 Nguyen Phu Trong 당서기장의 건강 관리와 업무량 등을 관리해 왔다. 정치국과 비서국, 주요 지도자들과 사무국 상임위원회는 교수, 의사, 의료진, 업계 전문가들로 구성된 팀을 동원해 최고의 치료 및 집중적인 건강 관리를 지시한 바 있다.<br /><br />발표문에는 지금까지 Nguyen Phu Trong 당서기장이 적극적인 치료에 집중할 수 있는 시간을 우선시해야 한다고 명시되어 있다. 정치국은 To Lam 국가주석을 당서기장 업무 대행자로 즉시 임명했으며, 이에 따라 Lam 주석은 규정된 책임과 권한에 따라 당 중앙위원회와 정치국, 비서국의 업무(업무 규정 XIII)를 대행하게 될 예정이다.<br /><br />한편, 2016년 4월에 공안부 장관에 부임한 To Lam 주석(67세)은 Hung Yen성 북부 Van Giang 지역 출신으로, 지난 5월 18일 중앙당위원회의 추천을 받은 후 5월 22일 국회의 표결을 거쳐 베트남의 국가 주석에 취임했다.<br /><br />/편집국 (사진=VTV)<br /><br />* 관련 기사<br /><a class="link_url" href="https://www.bbc.com/vietnamese/live/cqqlk9wx132t" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.bbc.com/vietnamese/live/cqqlk9wx132t</a><br /><br /><a class="link_url" href="https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-thong-bao-ve-tinh-hinh-suc-khoe-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240718131121797.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-thong-bao-ve-tinh-hinh-suc-khoe-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20240718131121797.htm</a><br /><br /><a class="link_url" href="https://tuoitre.vn/video/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-164461.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://tuoitre.vn/video/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-164461.htm</a><br /><br /><a class="link_url" href="https://baochinhphu.vn/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-102240718135301977.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://baochinhphu.vn/thong-bao-cua-bo-chinh-tri-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-102240718135301977.htm</a></p> </div> <div class="post_card"> <div class="card_default card_image"> <div class="wrap_thumb"> <div><img class="img_thumb" src="https://k.kakaocdn.net/dn/8Mw3z/btsIEdbCSCv/WMNQPykFeOkdvJsDsn4xBk/img_l.jpg" alt="" /></div> <div>&nbsp;</div> <div><a href="https://pf.kakao.com/_iJtEs/106054434">https://pf.kakao.com/_iJtEs/106054434</a></div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> [6] => admin [USERID] => admin [7] => 26 [HITS] => 26 [8] => 1721296869 [WDATE] => 1721296869 [9] => 1721296869 [MDATE] => 1721296869 [10] => Y [STATUS] => Y [11] => 2024-07-18 [ndate] => 2024-07-18 ) )
more
코참 하노이 사무국

궁금하신 사항을 친절하게
답변해드리겠습니다.

Tel/Fax:
(84 24) 3555-3341/3342

Email:
info@kochamvietnam.com

13F, Charmvit Tower, Tran Duy Hung Str. Hanoi

Korea Chamber of Business in Vietnam

Shinhan Bank Vietnam(Hanoi Branch)

700-001-748216(USD)

700-001-748209(VND)
top